Viết bình luận

In reply to by Michelle (chưa được kiểm chứng)

Hi Michelle, thanks for this suggestion. I have changed the display order. It makes more sense as you quite rightly said! Thanks!

"Chivalry is dead and women killed it!" - Dave Chappelle

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.